Vysílání IFK v síti Nej TV Třinec

Třinecký magazín, Sport, Bystřické minuty
2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 23:00
premiéra v pátek v 17:00
Těšínské minuty
3:00, 6:00, 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 24:00
premiéra v úterý v 18:00
Videotext
1:00, 4:00, 7:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:00

Zásady zpracování osobních údajů FIBERA, s.r.o.

Úvod

Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a ochrana osobních údajů patří k základním povinnostem, které plníme při své podnikatelské činnosti. Osobní údaje, které zpracováváme, jsou stále pod naší kontrolou, přičemž díky technickým a organizačním opatřením, která jsme přijali, jsme schopni zabezpečit osobní údaje před neoprávněným přístupem, jejich ztrátou či zničením. Cílem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, z jakých zdrojů je získáváme, za jakým účelem a jakým způsobem je zpracováváme, komu mohou být dále předány, dobu jejich zpracování a jaká máte práva v souvislosti s ochranou osobních údajů.

Informace o správci osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovává společnost Fibera s.r.o., Frýdecká 201, 739 61 Třinec, IČO 28509463, zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 35647 (dále také jen „Správce“). V případě, že budete potřebovat informace ohledně zpracování Vašich osobních údajů nebo uplatnit svá níže uvedená práva, můžete tak učinit písemnou formou - doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti nebo elektronickou formou na emailovou adresu sekretariat@ifktv.cz případně se informovat na telefonních číslech 558 998 130 nebo 558 998 131.

Rozsah zpracování osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje, které od Vás – jako smluvního partnera (fyzické osoby) získáme při sjednávání, uzavírání a realizaci dodavatelsko – odběratelských smluv, dále ze smluv uzavíraných s obchodními partnery (právnickými osobami), jakož i z dokumentace související s těmito smlouvami, ve kterých jsou Vaše osobní údaje uvedeny. Jedná se o následující osobních údajů:

• jméno a příjmení, titul, funkce
• identifikační a daňové číslo fyzické osoby - podnikatele
• adresa pobytu nebo místo podnikání fyzické osoby - podnikatele
• emailová adresa
• telefonní číslo (pevná linka, mobilní telefon)
• bankovní spojení

Pro jaké účely jsou osobní údaje zpracovány a na jakém právním základě

Vaše osobní údaje zpracováváme především pro účely uzavírání a plnění obchodních smluv (prodej/nákup) v rámci naší podnikatelské činnosti. Právním základem zpracování je v tomto případě splnění smlouvy, kterou s Vámi uzavíráme.
Účelem zpracování osobních údajů, které získáme ze smluv uzavřených s našimi obchodními partnery (tj. osobní údaje statutárních zástupců obchodního partnera, zaměstnanců či jiných osob) je realizace těchto smluv, tj. výkon práv a plnění povinností naší společnosti, jako smluvní strany. Právním základem zpracování je tak náš oprávněný zájem na udržování a rozvoji naší obchodní činnosti. Stejný právní základ se týká i zpracování osobních údajů pro případné vymáhání právních nároků.
Osobní údaje zpracováváme rovněž za účelem plnění svých právních povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména povinností vyplývajících ze zákona o účetnictví a daňových předpisů.

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovává naše společnost (Správce) jen pro shora uvedené účely, přičemž celý proces zpracování je po organizační a technické stránce zabezpečen tak, aby nedošlo k protiprávnímu či neoprávněnému zpracování osobních údajů, zejména ze strany třetích osob. Vaše osobní údaje jsou pro nás důvěrné. Správce však může poskytnout Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu a pro vymezený účel také těmto osobám:

•   osobám, které poskytují Správci služby, se kterými je spojeno zpřístupnění osobních údajů
    (např. IT služby, účetní a daňové poradenství, právní služby, překladatelské a tlumočnické služby)
•   subdodavatelům Správce za účelem plnění uzavřených smluv
•   státním orgánům a dalším osobám, které jsou na základě právních předpisů oprávněny si osobní
    údaje vyžádat.

Při výběru osob, které pro Správce na základě smlouvy o zpracování provádějí s osobními údaji zpracovatelské operace (zpracovatelé), je kladen důraz na jejich odbornost, důvěryhodnost a schopnost zabezpečit po organizační i technické stránce řádné zpracování osobních údajů a ochranu práv dotčených subjektů.

Předávání osobních údajů do třetích zemí

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty osobám ze zemí mimo Evropskou unii.

Doba, po kterou budou osobní údaje zpracovány

Osobní údaje budou zpracovávány (uloženy) jen po nezbytnou dobu pro dané účely, pro které jsou zpracovány. V případě smluvního vztahu budou Vaše osobní údaje uloženy nejméně po dobu trvání smlouvy, resp. po dobu potřebnou pro její realizaci a uplatnění práv ze smlouvy, která nebude delší než 10 let. P. Pro účely plnění zákonných povinností Správce vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, budou osobní údaje uloženy po archivační dobu stanovenou právními předpisy, nejdéle však po dobu 10 let.

Profilování

Na základě poskytnutých osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování ze strany Správce.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány podle zásad stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („dále jen GDPR“). Z těchto zásad pro Vás vyplývají práva, jejichž hladký výkon jsme povinni řádně zajistit. Jedná se o následující práva:

• Právo na informace a přístup k osobním údajům

Máte právo kdykoliv se obrátit na Správce za účelem získání informací, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány či nikoliv, a pokud tomu tak je, máte právo získat od Správce příslušné potvrzení a také přístup k těmto osobním údajům a informacím v rozsahu uvedeném v čl. 15 GDPR. Bude Vám rovněž poskytnuta kopie zpracovaných osobních údajů.

• Právo na opravu osobních údajů

Máte právo žádat, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil Vaše nepřesné osobní údaje nebo doplnil neúplné osobní údaje, které o Vás vede.

• Právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“)

Máte právo žádat, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal Vaše osobní údaje, pokud nemá dostatečný právní důvod pro jejich zpracovávání.

• Právo na omezení zpracování osobních údajů

Dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich údajů, zejména pokud popíráte přesnost Správcem zpracovávaných údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů, případně vznesete námitku proti zpracování, máte právo požádat Správce, aby omezil jejich zpracování. V takovém případě budou Vaše osobní údaje pouze uloženy a bez vašeho souhlasu nebudou jiným způsobem zpracovávány.

• Právo na přenositelnost osobních údajů

V případě, že zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu nebo smlouvě a zpracování se provádí automatizovaně, máte právo na tzv. přenositelnost údajů, to je právo obdržet osobní údaje, jež jste poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. ve formátu PDF).

• Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na základě oprávněného zájmu Správce nebo pro účely přímého marketingu, máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. V případě námitky týkající se přímého marketingu již nebudou Vaše osobní údaje pro tento účel dále zpracovávány. V ostatních případech Správce posoudí, zda na jeho straně existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy nebo svobodami a může tak pokračovat ve zpracování či nikoliv. O výsledku posouzení Vás bude Správce bez zbytečného odkladu informovat.

Uplatnění práv

Svá práva můžete uplatnit u Správce ve formě a na kontaktní údaje uvedené v části „Informace o správci osobních údajů“. Na základě Vaší žádosti Vás bude Správce informovat o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu, nejdéle však do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce, o čemž budete včas informováni.
Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí.
Pokud se budete domnívat, že došlo k porušení Vašich práv v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Správcem, můžete také podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

redakce tel.: 558 998 133, 558 998 134 mail: redakce@ifktv.cz url: www.ifktv.cz Vysílání je pod dohledem RRTV Tvorba stránek, webů, prezentací
Zásady zpracování osobních údajů FIBERA, s.r.o.